ข้อท่องจำ : ปฐมกาล 6:22

"พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างไร โนอาห์ก็ทำอย่างนั้นทุกประการ"

-ปฐมกาล 6:22