ข้อท่องจำ : สดุดี 56:11

“ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัว คนจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้”-สดุดี 56:11