ข้อท่องจำ : โรม 12:14

“จงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็ญท่าน  จงให้พรอย่าแช่งด่าเลย”-โรม 12:14