ข้อท่องจำ : โรม 12:21

“อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี”-โรม 12:21