ข้อท่องจำ : โรม 4:3

“อับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและเพราะความเชื่อนั้นเอง พระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม”  -โรม 4:3