หนูอยากจะต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วย

ครูจะช่วยเด็กในการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร?

 1. ครูควรทบทวนพระกิตติคุณให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำเด็กรับเชื่อ
 • เมื่อพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้ พระองค์ต้องการสนิทสนมมีความสัมพันธ์กับมนุษย์
 • แต่มนุษย์ได้ทำบาปและตกเป็นทาสของความบาป ไม่สามารถช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากความบาป และความบาปนี้เองทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์รวมถึงตัวหนูขาดจาก พระเจ้า และโทษของความบาปคือ ความตาย
 • แผนการของพระเจ้าคือการส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ไม่มีบาป และมีสิทธิอำนาจที่จะยกโทษความผิดบาปของทุกคนได้
 • พระเยซูทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปทั้งหมดของทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ พระองค์ถูกฝังในอุโมงค์ และในวันที่สามพระองค์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายและมีชัยชนะเหนือผีมารซาตาน ความบาป และความตาย
 • ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะได้รับการยกโทษบาป รอดพ้นจากความตายถาวรและมีชีวิตใหม่กับพระเจ้าตั้งแต่นี้ และจะได้มีชีวิตที่ไม่มีวันตายกับพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์
 1. ขอให้เด็กหลับตา ก้มศีรษะ เมื่อครูถามคำถามว่า “หนูต้องการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของหนูไหม?” อาจให้เด็กยกมือหรือเดินออกมาข้างหน้าเพื่อแสดงเจตจำนงค์ที่จะต้อนรับ พระเยซู
 2. แยกเด็กที่ต้องการต้อนรับพระเยซูออกมาเพื่อให้คำปรึกษา ครูอาจจะขอให้เด็กกลุ่มนี้มาพบครูหลังเลิกเรียน หรือหากมีครูเพียงพอ อาจแยกเด็กออกไปให้คำปรึกษาทันที โดยมีครูอีกท่านหนึ่งดำเนินรายการกับเด็กที่เหลือต่อไป
 3. ถามเด็กว่า “ทำไมหนูถึงต้องการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต?” ครูต้องการให้เด็กเห็นความจำเป็นในชีวิตของเขา เพราะเขาเป็นคนบาปและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากความบาปนี้ได้ จึงต้องการที่จะพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าที่จะยกโทษความผิดบาปของเขา หลังจากนั้นครูถามคำถามเพื่อทบทวนความเข้าใจของเด็กต่อพระกิตติคุณที่กล่าวมาข้างต้น
 4. นำเด็กอธิษฐาน ครูต้องเข้าใจว่าการอธิษฐานไม่ทำให้เด็กได้รับความรอด แต่ความเชื่อของเด็กต่างหากที่ทำให้เด็กรอด ครูอาจหนุนใจให้เด็กอธิษฐานออกเสียงด้วยตัวเองเป็นภาษาง่ายๆ
 5. อ่านพระคัมภีร์ ยอห์น 1:12 แสดงถึงพระสัญญาของพระเจ้าให้ผู้เชื่อมีสิทธิเป็นลูกของพระองค์ และยอห์น 3:16 โดยอาจใส่ชื่อของเด็กลงไปและอ่านว่าเมื่อเขาเชื่อวางใจ เขาจะได้รับชีวิต นิรันดร์

(เราขอหนุนใจให้ครูอ่านวิธีนำเด็กต้อนรับพระเยซูเพิ่มเติมจาก “คู่มือหลักการประกาศกับเด็กไทย” โดย คณะเผยแพร่ข่าวประเสริฐแก่เยาวชน สาขาเขียงใหม่)