กิจกรรม : กล่องแห่งความรอด

กิจกรรม

กล่องแห่งความรอด

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ถ่ายเอกสารแบบสำหรับพับกล่องลงบนกระดาษแข็ง เด็ก 1 คนต่อ 1 ชิ้น
 • กรรไกร
 • กาว
 • สีไม้หรือสีเทียน
 • ปากกา

วิธีทำ

 • ตัดแบบสำหรับพับกล่องตามขอบด้านนอก
 • ใช้ปากกาเขียนข้อท่องจำ อพยพ 15:2 ลงตามช่องว่างสี่เหลี่ยมทั้งสี่ช่อง โดยแบ่งข้อท่องจำออกเป็นสี่ส่วนดังนี้ +พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอด+พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า+ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์+อพยพ 15:2 +
 • โดยให้เขียนตามแนวดังรูปตัวอย่าง
 • ระบายสีให้สวยงาม
 • พับตามรอยเส้นทุกเส้น เพื่อให้เกิดสันและง่ายต่อการติดกาว
 • ทากาวตามขอบปีกทุกขอบ เมื่อประกอบเข้ากันจะได้เป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
 • ให้เด็กทบทวนข้อท่องจำและครูย้ำความจริงเรื่องการช่วยกู้ของพระเยซูผ่านทางโลหิตและการตายบนไม้กางเขนอีกครั้ง