กิจกรรม : ทำความสะอาดวิหารของพระเจ้า

กิจกรรม

ทำความสะอาดวิหารของพระเจ้า

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ถุงสำหรับใส่ขยะ

วิธีทำ

  • ความบาปของอาคานเป็นตัวอย่างให้กับเราทุกๆ คนว่าหากชีวิตของเรามีความบาปที่แอบซ่อนอยู่ พระเจ้าก็จะไม่อวยพรเราได้ ความบาปที่ไม่ได้สารภาพนี้อาจจะส่งผลไปต่อครอบครัว คริสตจักรของเราด้วย
  • ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนี้ ขอให้ครูชี้ให้เด็กเห็นว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้า เด็กๆ จะต้องรักษาให้มันสะอาดทั้งภายในคือจิตใจ จิตวิญญาณ และภายนอกคือร่างกาย ครูอาจใช้เวลานี้ให้เด็กมีโอกาสอธิษฐานสารภาพบาปที่ยังไม่ได้สารภาพ หรือขอให้พระเจ้าช่วยกำจัดนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างในชีวิตออกไป
  • ต่อมาชี้แนะให้เด็กดูแลสุขลักษณะพื้นฐานของตัวเด็กเอง เช่น วิธีการอาบน้ำ แปรงฟัน การตัดเล็บมือเล็บเท้า ฯลฯ
  • ครูนำเด็กออกเก็บขยะบริเวณรอบคริสตจักร หรือด้านนอกคริสตจักรในชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู่ การทำกิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการรับใช้ง่ายๆ ที่เด็กสามารถทำได้ และที่สำคัญ การทำความสะอาดเป็นเครื่องเตือนความจำว่า “เด็กๆ จำเป็นที่จะต้องรักษาวิหารที่แท้จริงคือร่างกายของเขาให้บริสุทธิ์ต่อพระเจ้า”