กิจกรรม ตารางกิจวัตรประจำวัน “เติบโตขึ้น”

กิจกรรม

ตารางกิจวัตรประจำวัน “เติบโตขึ้น”

สิ่งที่ต้องเตรียม:

  • ถ่ายเอกสารตารางกิจวัตรประจำวันให้เด็กแต่ละคน

วิธีทำ

  1. ให้เด็กวาดรูปของตัวเองในอนาคตที่เด็กๆ ตั้งใจหรือฝันไว้ว่าอยากจะเป็นตามจินตนาการ ระบายสีให้สวยงาม
  2. ความฝันของเด็กจะเป็นจริงได้ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ครูอธิบายลูกา 2:52 ว่าพระเยซูจำเริญขึ้นทั้งในด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณ พระองค์เป็นที่ชอบต่อหน้าคนทั้งปวง และต่อหน้าพระเจ้าด้วย
  3. ให้เด็กดูตารางที่ครูแจกไปพร้อมกัน พระเยซูเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆ ที่จะเติบโตขึ้นในทุกๆ ด้าน เด็กจะมีร่างกายแข็งแรงเติบโตด้านร่างกาย ก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย เด็กจะมีสติปัญญาที่ดีก็ต้องตั้งใจเรียนรู้ และการอ่านพระคัมภีร์ และเชื่อฟังทำตาม ไม่เพียงแต่ทำให้เด็กมีปัญญา แต่ยังเป็นที่ชอบใจของพระเจ้าด้วย และการใช้เวลาอย่างมีความสุขกับครอบครัว และเรียนรู้ที่จะเล่นกับเพื่อนๆ อย่างดี ก็จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส
  4. ให้เด็กนำตารางกลับบ้าน และในแต่ละวันในสัปดาห์ ให้เด็กใส่เครื่องหมาย üลงในช่องที่เด็กได้ลงมือทำ
  5. นำแผ่นตารางกลับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนในสัปดาห์ต่อไป