กิจกรรม : เพื่อนที่ดีจากพระคัมภีร์

กิจกรรม

เพื่อนที่ดีจากพระคัมภีร์

มาช่วยจับคู่ข้อพระคัมภีร์กับลักษณะของเพื่อนที่ดีกัน