กิจกรรม ดาวข่าวประเสริฐ (สอนแบ่งปันพระเยซู)

กิจกรรม

ดาวข่าวประเสริฐ (สอนแบ่งปันพระเยซู)

 

สิ่งที่ต้องเตรียม:

 • กระดาษสีเหลือง (ถ่ายเอกสารแบบดาว)
 • กรรไกร
 • ปากกา
 • สี

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษตามเส้นให้เป็นรูปดาว เขียนสัญลักษณ์ และคำตามภาพ (เมฆและลูกศร รางหญ้า ไม้กางเขน ใช่ ไม่ใช่ หัวใจและข้อพระคัมภีร์ ยอห์น3:16) แล้วระบายสีให้สวยงาม
 2. พับตามรอยจะได้เป็นรูปห้าเหลี่ยม (เหมือนในภาพ)
 3. สอนเด็กถึงวิธีใช้ดาวข่าวประเสริฐโดยการสาธิตให้เด็กดู และให้เด็กๆ มีโอกาสฝึกฝนกับเพื่อนในชั้นเรียน หลังจากนั้นหนุนใจให้หาโอกาสที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้กับเพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวของเขา
 • เมฆและลูกศร ให้พูดว่า “เราเฉลิมฉลองบุตรของพระเจ้าลงมาสู่โลกมนุษย์ พระเยซูยอมจากบ้านที่สวยงามบนสวรรค์ ในพระคัมภีร์บอกเราว่า พวกเราทุกคนไม่มีใครชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ทุกคนล้วนเป็นคนบาปรวมทั้งครูและหนูด้วย และเพราะความบาปนี้เองทำให้เราไม่สามารถมีสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า แต่ในยอห์น 3:16 ตอนแรกบอกกับเราว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกคือรักทุกคนในโลกนี้ พระองค์จึงส่งพระเยซูจากสวรรค์ลงมาในโลกนี้
 • รางหญ้า ให้พูดว่า “พระเยซูเกิดในคอกสัตว์ นอนในรางหญ้า พระองค์เป็นพระเจ้า บริสุทธิ์ ไม่มีบาป แต่พระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์ เพื่อมารับโทษบาปแทนมนุษย์ที่พระองค์รัก”
 • ไม้กางเขน ให้พูดว่า “อันที่จริงแล้วครูและหนูเป็นคนบาปและสมควรได้รับการลงโทษ แต่เมื่อพระเยซูเติบโตขึ้นมา พระองค์ยอมถูกตอกตะปูตรึงไว้บนกางเขน ที่นั่นพระองค์ยอมตายเพื่อชดใช้บาปแทนหนู และแทนบาปของคนในโลกนี้”
 • ยอห์น3:16 (ให้พับ “ใช่” และ “ไม่ใช่” ไปด้านหลัง ให้เห็นแต่คำว่ายอห์น3:16 อ่านหรือท่องข้อพระคัมภีร์)  ให้พูดว่า “พระเจ้าบอกเราว่าพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อตายแทนเรา พระองค์ถูกฝังและในวันที่ 3 พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย และหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จกลับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า ถ้าคนที่เชื่อวางใจในพระบุตร จะไม่พินาศคือไม่ต้องพบกับความทุกข์ทรมานถูกแยกจากพระเจ้าตลอดไป แต่จะมีชีวิตนิรันดร์ หนูเองจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจ”
 • “ใช่ - ไม่ใช่” ให้พูดว่า “หนูจะพูดว่า “ใช่ หนูรู้ว่าหนูเป็นคนบาป หนูเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของ    พระเจ้าที่ตายเพื่อบาปของหนู หนูต้องการพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของหนู” หรือไม่ พระองค์จะยกโทษความผิดบาปของหนูและประทานของขวัญที่ล้ำค่าคือชีวิตนิรันดร์ให้หนู ถ้าหนูพูดว่า “ไม่ใช่ หนูไม่เชื่อว่าพระเยซูมาตายแทนหนู หนูก็จะต้องชดใช้ความผิดบาปด้วยตัวของหนูเอง นั่นหมายถึงความตายและความทุกข์ทรมานนิรันดร์”
 • ดาว ให้พูดว่า “พระเจ้าได้ใช้ดาวประหลาดบนท้องฟ้าเพื่อประกาศการเกิดของบุตรพระเจ้าเมื่อนานมาแล้ว และในวันนี้พระเจ้าได้ใช้พระคัมภีร์เพื่อบอกหนูถึงแผนการพิเศษที่พระเจ้ามีสำหรับชีวิตของหนู หนูจะ“ต้อนรับ”พระเยซูวันนี้หรือไม่”

หมายเหตุ ให้โอกาสเด็กที่จะรับคำปรึกษาไม่ว่าคำตอบจะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”

 

แหล่งที่มา: “Pointing in the Right Direction” Evangelizing Today’s Child, May 2001—N/D’01