กิจกรรม : การรู้จักบังคับตน

กิจกรรม

“การรู้จักบังคับตน”

ใส่เครื่องหมาย “STOP” (หยุด) หรือ “GO” (ไป) ในแต่ละสถานการณ์ด้านล่างนี้ หากหนูต้องใช้การรู้จักบังคับตนให้หยุดและไม่ทำสิ่งนั้นให้ใส่คำว่า “STOP” แต่หากสถานการณ์ไหนเป็นสิ่งที่หนูควรทำให้ใส่คำว่า “GO”