กิจกรรม : มิชชั่นพอสสิเบิ้ล

กิจกรรม

“มิชชั่นพอสสิเบิ้ล” (Missions Possible)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ใบงานถ่ายเอกสารให้เด็กแต่ละคน
  • ใบงานบนกระดาษโปสเตอร์ เพื่อใช้สำหรับสรุปผลการอภิปราย
  • ปากกา

วิธีทำ

  • แจกใบงานให้เด็กแต่ละคน ให้เด็กจับคู่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ ทุกคนจะมีโอกาสเสนอความคิดเห็นและไอเดียของตน
  • ในชั้นเรียนเด็กได้เรียนและเข้าใจแล้ว พระเจ้าปรารถนาให้ผู้ที่ได้รับพระคุณความรักของพระเจ้า และได้รับชีวิตใหม่แล้วนั้น ส่งต่อความรักของพระองค์ไปให้ผู้อื่นเช่นเดียวกัน ดังนั้นให้เด็กแต่ละคู่ลองคิดหาไอเดียต่างๆ แล้วเขียนลงในช่องว่าง
  • ให้เวลาเด็กพอสมควรในการทำใบงาน และให้เผื่อเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อให้ครูช่วยเด็กๆ เสนอไอเดียของกลุ่มขึ้นมา และครูเขียนสิ่งเหล่านั้นบนกระดาษโปสเตอร์หน้าชั้นเรียนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความคิดของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วย
  • ครูช่วยเด็กสรุปว่า ไอเดียที่นำเสนอมาอันไหนดีเด็กๆ ควรตั้งให้เป็นโครงการที่ทั้งชั้นเรียนจะช่วยกันทำให้เป็น “มิชชั่นพอสสิเบิ้ล” ซึ่งอาจมีเวลาช่วยกันทำภายใน 1 เดือนในช่วงที่เรียนบทเรียนมิชชั่นนี้
  • โครงการตัวอย่างที่เด็กสามารถทำได้ เช่น โครงการช่วยนำอาหาร ผลไม้ไปเยี่ยมสมาชิกบางท่านในคริสตจักร, โครงการระดมทุนเพื่อส่งเงินไปสนับสนุนผู้รับใช้ในต่างพื้นที่, โครงการเขียนการ์ดหนุนใจให้กับเด็กและลูกๆ ของผู้ถูกคุมขัง ไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตาม น่าจะเป็นโครงการที่มีเป้าหมายนำความรักของพระเจ้าสู่ผู้อื่น และให้เป็นโครงการที่เป็นความคิดเห็นจากเด็ก จับต้องและวัดประเมินผลได้ชัดเจน
  • สามารถนำโครงการนี้เข้ากรรมการคริสตจักร แบ่งปันให้สมาชิกคริสตจักรได้รับรู้ว่าเด็กๆ กำลังมุ่งมั่นทำอะไร และเมื่อจบโครงการหรือครบหนึ่งเดือนเมื่อเรียนจบบทเรียนมิชชั่นนี้ ครูอาจนำเด็กๆ ไปนำเสนอผลงานแบ่งปันสิ่งที่เด็กๆ ได้ทำสำเร็จในที่ประชุมของคริสตจักร เพื่อได้ร่วมสรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน และยังได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ ต่อไป