กิจกรรม : ระดมความคิด ระดมใจ ระดมทุน

กิจกรรม

ระดมความคิด ระดมใจ ระดมทุน

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ถุงกระดาษสีน้ำตาลที่มีก้นเมื่อกางออกมาแล้วสามารถตั้งได้
  • สีเมจิก สำหรับเขียนบนถุง
  • ลูกปัดหรือสติกเกอร์สำหรับตกแต่ง (ถ้ามี)

วิธีทำ

  • ครูหนุนใจเด็กโดยการชี้ให้เขาเห็นว่ามิชชันนารีที่ออกไปประกาศเรื่องของพระเยซูต่างแดน โดยส่วนใหญ่พวกเขาออกไปด้วยความเชื่อโดยไม่มีเงินเดือนประจำ ดังนั้นเงินที่เขาใช้เลี้ยงชีพนั้น มาจากคริสตจัรและจากเพื่อนๆ พี่น้องคริสเตียนที่ช่วยกันถวาย ในขณะที่เด็กยังไม่สามารถไปประกาศต่างแดนได้ เด็กๆ สามารถเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสิรฐได้สองวิธี คือ การอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีและงานของเขา อีกวิธีหนึ่งคือ การถวายเงินให้แก่มิชชันนารีในการใช้จ่ายและทำงาน
  • ครูเลือกมิชชันนารีหรือผู้รับใช้คนหนึ่ง (ถ้าเป็นคนที่คริสตจักรสนับสนุนอยู่แล้วยิ่งดี) ซึ่งจะเป็นผู้ที่ชั้นเรียนของเราอธิษฐานและจะช่วยกันระดมความคิด ระดมใจ และระดมทุนถวายเพื่องานพันธกิจของเขา
  • แจกถุงกระดาษ สีและอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ให้เด็กนั่งทำงานเป็นกลุ่มเล็กๆ และจะตกแต่งให้เป็นถุงสำหรับใส่เงินถวายของเด็กๆ อาจจะตกแต่งถุงให้เด็กระลึกถึงงานมิชชั่น หรือข่าวประเสริฐของพระเยซู เช่น วาดรูปปลาเป็นสัญญลักษณ์ การหาคนแทนหาปลา หรือรูปไม้กางเขนสีแดงแสดงถึงการถวายเพื่อคนอื่นจะได้ยินเรื่องของพระเยซู
  • ให้เด็กช่วยกันระดมความคิดว่าพวกเขาจะช่วยกันหาเงินมาใส่ในถุงของตนได้อย่างไรบ้าง เพื่ออีกสองสัปดาห์จะถูกรวบรวมและส่งไปให้มิชชันนารี (เช่น เก็บแยกขยะและนำไปขาย, ทำงานบ้านบางอย่างเมื่อได้เงินเป็นค่าจ้างก็นำมาถวาย, เก็บสะสมจากเงินที่ได้ไปโรงเรียน, ขายขนมหรือเก็บผลไม้ไปขาย) ครูช่วยหนุนใจและสนับสนุนให้เด็กทำตามกำลังและความสามารถของเขา ในขณะเดียวกันครูจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบถึงโครงการนี้ เพื่อทำความเข้าใจและขอการสนับสนุนจากผู้ปกครองอีกแรงหนึ่ง)
  • ครูกำหนดเวลาสองสัปดาห์ คือในสัปดาห์ที่สามของบทเรียนนี้ ในช่วงกิจกรรมเด็กทุกคนในชั้นจะมาแบ่งปันเป็นพยานว่าเขาทำอะไรบ้างเพื่อจะได้เงินถวายในถุงนี้ ครูจำเป็นต้องคอยเตือนและติดตามหนุนใจให้เด็กทำโครงการในทุกสัปดาห์เพื่อจะเห็นผลสัมฤทธิ์
  • อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจความหมายของการเสียสละและการให้ผู้อื่น