กิจกรรม : “พระเจ้าสัตย์ซื่อ” (เกมทบทวนข้อท่องจำ)

กิจกรรม

“พระเจ้าสัตย์ซื่อ” (เกมทบทวนข้อท่องจำ)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษสีโปสเตอร์, ปากกาเมจิก, กรรไกร
    • ให้ครูเขียนข้อท่องจำลงบนกระดาษสีโปสเตอร์แล้วตัดออกเป็นชิ้นเหมือนภาพจิกซอร์ ขนาดชิ้นเล็กหรือใหญ่ให้เหมาะสมกับอายุของเด็กในชั้นเรียนของครู ใช้กระดาษสีข้อท่องจำหนึ่งแผ่นต่อเด็ก 4-5 คน หากมีเด็กมาเรียน 16 คน ครูควรจะเตรียมกระดาษสีที่ต่างกัน 4 สีแต่ละสีมีข้อท่องจำเขียนไว้
    • ก่อนเข้าห้องเรียน ให้ครูนำเอาชิ้นส่วนของข้อท่องจำไปซ่อนตามที่ต่างๆ ในห้องเรียนหรือสนามโดยไม่ให้เด็กเห็นก่อนเวลากิจกรรม

วิธีเล่น

  • แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน และตั้งกลุ่มตามสีของกระดาษข้อท่องจำที่ครูเตรียมไว้
  • ให้เด็กออกไปหาชิ้นส่วนสีของทีมตนเองที่ซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ
  • รวบรวมและนำมาต่อกันจนเป็นข้อท่องจำที่เด็กเรียนในวันนี้ ฮีบรู 10:23
  • ทีมไหนเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ และให้แต่ละทีมออกมาท่องข้อท่องจำ