กิจกรรม : พระเจ้าให้หนูมีหน้าที่รับผิดชอบ

กิจกรรม

พระเจ้าให้หนูมีหน้าที่รับผิดชอบ ให้หนูเลือกว่าหนูจะทำอย่างไรกับสิ่งที่หนูได้รับมอบหมาย