กิจกรรม : เราจะปรนนิบัติพระเจ้า

กิจกรรม

เราจะปรนนิบัติพระเจ้า

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ไม้ไอติม
  • กระดาษสี
  • ปากกาเมจิ
  • กาว

วิธีทำ

  • เด็กจะได้รับไม้ไอติมคนละ 5 อัน และกระดาษสีโปสเตอร์
  • ประกอบไม้ไอติมเป็นรูปโครงบ้านตามรูปด้านล่างลงบนกระดาษสี ทากาวและปล่อยให้แห้งติดกับกระดาษ
  • ใช้ปากกาวาดรูปสมาชิกในครอบครัวของตนเอง และเขียนข้อพระคัมภีร์จากโยชูวา 24:15ข “แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า”
  • เมื่อกระดาษแห้งสนิท ใช้กรรไกรตัดกระดาษส่วนเกินจากโครงบ้านออก เด็กสามารถใช้ตกแต่งห้องเรียนหรือเก็บไว้ที่หัวเตียงหรือโต๊ะทำการบ้านของตน เพื่อเตือนความจำให้เด็กติดตามและปรนนิบัติพระเจ้าของเขา