กิจกรรม : พระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว

กิจกรรม

พระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว

ลองมาช่วยกันจับคู่ข้อพระคัมภีร์กับความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าของเรากัน