บทเรียน : คริสตมาสนี้เพื่อใคร ตอนที่ 1

การบังเกิดของพระเยซูมีความหมายเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร พระคริสต์เสด็จมาในโลกนี้ เพื่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ

ข้อท่องจำ

“...เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”-ยอห์น 10:10

จุดประสงค์

เพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเทศกาลคริสตมาส และตระหนักว่าพระเจ้าทรงส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้เพื่อมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าเขาจะยังเด็ก หรือชรามากแล้ว เป็นคนยากจน ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือคนมั่งมี พระเจ้าทรงสัญญาว่า พระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตแก่คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะที่เชื่อวางใจในพระองค์

อธิบายสำหรับการใช้บทเรียน "คริสตมาสนี้เพื่อใคร"

บทเรียน "คริสตมาสนี้เพื่อใคร" เป็นบทเรียนสามารถสอนต่อเนื่องได้ 4 ครั้งหรือสัปดาห์ โดยใช้การเชื่อมโยงบุคคลสำคัญในเหตุการณ์การประสูติของพระเยซูคริสต์ กับชีวิตของเด็กๆ และผู้คนรอบข้างในปัจจุบัน และยังนำเสนอพระลักษณะของพระเจ้า ธรรมชาติบาปของมนุษย์ และการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์เมื่อเด็กได้เรียนครบทั้งสี่บท

"คลิกเพื่อขยายสำหรับพิมพ์ใช้กับกิจกรรม"

สื่อการสอน  แผ่นภาพ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดานที่สามารถติดหมุด เพื่อแขวนรูปภาพได้ หรือจะแขวนรูปกับราวเชือกและที่หนีบกระดาษก็ได้ รูปภาพมีทั้งหมด 5 แผ่นแต่ละแผ่นจะมีรูป ก. และ ข. เป็นคู่ๆ มีเป้าหมายเปรียบเทียบคนในสมัยพระคัมภีร์ กับคนในยุคปัจจุบัน

รูปที่ 1 ก - พระเยซูในรางหญ้า   1 ข - รูปไม้กางเขน

รูปที่ 2 ก – รูปเด็กผู้หญิง          2 ข - รูปนางมารีย์

รูปที่ 3 ก – รูปคนยากจน          3 ข - รูปคนเลี้ยงแกะ

รูปที่ 4 ก – รูปชายชรา             4 ข - รูปสิเมโอน

รูปที่ 5 ก – รูปเศรษฐี               5 ข - รูปโหราจารย์

เล่าเรื่องจากพระคัมภีร์

สัปดาห์ที่ 1

พระคัมภีร์ ลูกา 1:26-35

(แสดงรูปที่ 1 ก - พระเยซูในรางหญ้า แล้วแขวนไว้ตรงกลางบนกระดาน )

คริสตมาสเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของพระเยซู เมื่อกว่าสองพันปีที่ผ่านมาในพระคัมภีร์ได้บันทึกการบังเกิดของเด็กน้อยชื่อว่า “เยซู” ซึ่งแปลว่า ผู้ช่วยให้รอด พระเจ้ามีแผนการใหญ่สำหรับมนุษย์ทุกคนที่ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แต่ปรากฏว่าน่าเสียดายเหลือเกินที่ปัจจุบันนี้มีหลายคนที่ไม่เข้าใจแผนการสำคัญนี้ของพระเจ้า

(แสดงรูปที่ 2 ก – รูปเด็กผู้หญิง และเลียนเสียงเป็นเด็กกำลังพูด)

หนูๆ อาจจะคิดว่า “พระเยซูเป็นเรื่องของพวกผู้ใหญ่ ฉันรู้ว่าพระเยซูมาบังเกิดเป็นทารกแล้วก็เคยเป็นเด็กอย่างฉัน แต่เรื่องพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ฉันตัวเล็กและยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจ เมื่อพวกผู้ใหญ่เขาประชุมกัน เขาเองมักจะบอกให้ฉันไปเล่นข้างนอกเพราะฉันยังเด็กเกินไปไม่เข้าใจอะไรหรอก ฉันเคยอยากจะเป็นนักเทศน์ แต่ฉันก็ยังทำไม่ได้ แล้วฉันก็ไม่มีเงินที่จะถวายให้พระเจ้าเยอะๆ เพราะฉันยังไม่ได้ทำงาน คงต้องรอให้ฉันโตก่อนแล้วฉันถึงจะคิดเรื่องของผู้ใหญ่ ตอนนี้ฉันก็สนุกกับการจับฉลากแลกของขวัญดีกว่า”

แต่หนูรู้ไหมว่าเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว พระเจ้าทรงใช้เด็กสาวคนหนึ่งทำงานใหญ่ให้กับพระองค์ ในสมัยรัชกาลของเฮโรด กษัตริย์ของยูเดีย ซึ่งเป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน พระเจ้าทรงใช้ทูตของพระองค์ให้ไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี ชื่อ นาซาเร็ธ เขาได้ไปหาหญิงสาวพรหมจารีคนหนึ่งชื่อว่า มารีย์ ฑูตสวรรค์เข้าไปหานางและกล่าวกับนางว่า “มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู”  (แสดงรูปที่ 2  ข – รูปนางมารีย์)

ฝ่ายมารีย์ทูลทูตสวรรค์นั้นว่า “เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่”  ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์ และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า”

มารีย์เป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาๆ คนหนึ่ง เขาอาจจะเคย  มีความคิดเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนี้ (พลิกแผ่นภาพรูปที่ 2 ให้เด็กเห็นรูปเด็กหญิง) ที่เขาเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาๆ คนหนึ่ง อายุก็ยังน้อย ไม่มีอะไรที่จะถวายให้กับพระเจ้าได้ แต่ในวันนั้นพระเจ้ามาหาเขาและทรงใช้ให้เขาทำงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งคือ การเป็นแม่ของพระบุตรของพระเจ้า

พระเจ้าทรงส่งพระเยซูลงมาเพื่อเด็กและคนหนุ่มสาวทั้งหลาย พระองค์ทรงรักหนูทุกๆ คน และทรงใช้หญิงสาวตัวเล็กๆ คนหนึ่งในการทำภาระกิจสำคัญของพระองค์  ดังนั้นหนูคงไม่ต้องรอให้โตก่อนที่จะทำอะไรเพื่อถวายเกียริตแด่พระเจ้าได้ มีอะไรบ้างที่หนูสามารถถวายเกียรติกับพระเจ้าได้ในวันนี้ และเวลานี้ (เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตอบคำถาม)

(คำตอบที่คุณครูอาจจะแนะให้เด็ก)

 • รักซึ่งกันและกัน (1 ยอห์น 4:7)
 • ให้เกียรติบิดา มารดา (เอเฟซัส 6:1)
 • ออกไปบอกข่าวดี เรื่องของพระเยซูให้ผู้อื่นได้ยิน (มาระโก 16:15)
 • รู้จักให้อภัยผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา (โคโลสี 3:13)

ในเวลาที่นางมารีย์ท้องแก่ นางจำเป็นจะต้องเดินทางไปจดทะเบียนสำมะโนครัวที่เมืองเบธเลเฮ็มในแคว้นยูเดีย เมื่อนางเดินทางมาถึงเมืองเบธเลเฮ็ม นางก็ปวดท้องจะคลอดบุตร แต่ไม่มีที่ว่างในโรงแรมให้นางเข้าไปพัก ดังนั้นนางมารีย์จึงได้คลอดบุตรในโรงนาคอกสัตว์ และเอาผ้าอ้อมพันวางไว้ในรางหญ้าที่ให้อาหารสัตว์ (แขวนรูปที่ 2 ข – รูปนางมารีย์ ไว้บนกระดานด้านซ้ายมือของรูปพระเยซูในรางหญ้า)

รูปภาพประกอบ

ข้อกำหนดในการใช้บทเรียนรูปภาพ  เราต้องการให้บทเรียนและรูปภาพประกอบเป็นพระพรสำหรับทุกท่าน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านที่จะไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในทางที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของเรา

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1

พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ถ่ายเอกสารภาพ “กุมารเยซูบังเกิดในรางหญ้า” ตามจำนวนเด็กในชั้นเรียน
 • กิ่งไม้เล็กๆ ตัดความยาวประมาณ 4 นิ้วจำนวน 5 กิ่งต่อเด็กหนึ่งคน (หรือจะใช้ไม้ไอติมที่หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียน)
 • กาว, กรรไกร, สีเทียน/สีไม้ และเชือกสำหรับร้อยแขวน

วิธีทำ

 • แจกภาพถ่ายเอกสารให้เด็กแต่ละคน ให้เด็กๆ เขียนข้อท่องจำ ยอห์น 10:10 ลงบนช่องว่างด้านบนของรูปมารีย์และโยเซฟ หลังจากนั้นระบายสีให้สวยงาม
 • ตัดภาพระบายสีให้เป็นรูปทรงของบ้าน (ห้าเหลี่ยม) ทากาวตามขอบกระดาษและติดกิ่งไม้ตามขอบให้เป็นรูปทรงคล้ายบ้านมีหลังคาหน้าจั่ว
 • เมื่อกาวแห้งให้เจาะรูและร้อยเชือกสำหรับแขวน
 • ครูอาจเตรียมที่ในห้องเรียนสำหรับแขวนกิจกรรมที่เด็กทำเสร็จ หรือ อาจให้เด็กนำกลับบ้านไปแขวนในที่ๆ จะสามารถให้เด็กได้เห็นและระลึกถึงความหมายของวันคริสตมาสที่พระเยซูลงมาบังเกิดเพื่อพวกเขาทั้งหลาย