บทเรียน : คริสตมาสนี้เพื่อใคร ตอนที่ 4 สิเมโอน

การบังเกิดของพระเยซูมีความหมายเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร พระคริสต์เสด็จมาในโลกนี้ เพื่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ

ข้อท่องจำ

“...เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”-ยอห์น 10:10

จุดประสงค์

เพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเทศกาลคริสตมาส และตระหนักว่าพระเจ้าทรงส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้เพื่อมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าเขาจะยังเด็ก หรือชรามากแล้ว เป็นคนยากจน ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือคนมั่งมี พระเจ้าทรงสัญญาว่า พระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตแก่คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะที่เชื่อวางใจในพระองค์

อธิบายสำหรับการใช้บทเรียน "คริสตมาสนี้เพื่อใคร"

บทเรียน "คริสตมาสนี้เพื่อใคร" เป็นบทเรียนสามารถสอนต่อเนื่องได้ 4 ครั้งหรือสัปดาห์ โดยใช้การเชื่อมโยงบุคคลสำคัญในเหตุการณ์การประสูติของพระเยซูคริสต์ กับชีวิตของเด็กๆ และผู้คนรอบข้างในปัจจุบัน และยังนำเสนอพระลักษณะของพระเจ้า ธรรมชาติบาปของมนุษย์ และการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์เมื่อเด็กได้เรียนครบทั้งสี่บท

"คลิกเพื่อขยายสำหรับพิมพ์ใช้กับกิจกรรม"

สื่อการสอน  แผ่นภาพ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดานที่สามารถติดหมุด เพื่อแขวนรูปภาพได้ หรือจะแขวนรูปกับราวเชือกและที่หนีบกระดาษก็ได้ รูปภาพมีทั้งหมด 5 แผ่นแต่ละแผ่นจะมีรูป ก. และ ข. เป็นคู่ๆ มีเป้าหมายเปรียบเทียบคนในสมัยพระคัมภีร์ กับคนในยุคปัจจุบัน

รูปที่ 1 ก - พระเยซูในรางหญ้า   1 ข - รูปไม้กางเขน

รูปที่ 2 ก – รูปเด็กผู้หญิง          2 ข - รูปนางมารีย์

รูปที่ 3 ก – รูปคนยากจน          3 ข - รูปคนเลี้ยงแกะ

รูปที่ 4 ก – รูปชายชรา             4 ข - รูปสิเมโอน

รูปที่ 5 ก – รูปเศรษฐี               5 ข - รูปโหราจารย์

เล่าเรื่องจากพระคัมภีร์

สัปดาห์ที่ 4

ข้อพระคัมภีร์—ลูกา 2:21-38

ทบทวนเนื้อหาของสัปดาห์ที่ผ่านมา—พระเยซูลงมาบังเกิดเป็นกุมารตัวน้อยในรางหญ้าเพื่อมนุษย์ทุกคน รวมถึงพวกโหราจารย์ที่อยู่ไกลโผ้น ความรักของพระเจ้าไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ไม่ว่าจะเป็นคนยากจนเหมือนคนเลี้ยงแกะ หรือคนที่มีการศึกษาสูง ร่ำรวยมีฐานะ เช่นพวกโหราจารย์ เมื่อพวกเขาแสวงหาพระเจ้า พวกเขาก็ได้พบกับพระผู้ช่วยให้รอด

(ในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาหนุนใจให้ครูติดภาพประกอบบทเรียนแต่ละสัปดาห์บนกระดาน หรือกำแพงห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นภาพโดยรวมของคริสตมาสและความเกี่ยวข้องของบทเรียนกับชีวิตของเด็ก)

(แสดงรูปที่ 4 ก – รูปคนชราและเลียนเสียงเป็นคนชราที่กำลังหมดหวัง)

 “ตาคิดว่าพระเยซู ท่านมาเพื่อพวกคนหนุ่ม คนสาว คนที่ยังมีไฟอยู่ ชีวิตของตานี้มันก็เหมือนกับตะเกียงที่ใกล้จะดับแล้ว มาถึงตอนนี้จะเปลี่ยนอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้ว ยิ่งกว่านั้น พระเยซูคงไม่ต้องการคนอย่างตานี้หรอก แก่แล้วใช้การอะไรก็คงไม่ได้แล้ว อยู่ไปวันๆ ไม่มีความหวังอะไร”

หนูเห็นด้วยกับคำพูดของคุณตาคนนี้ไหม? เมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็ไม่มีความหมาย ไม่มีคุณค่าจริงไหม?  (แสดงรูปที่ 4 ข – รูปสิเมโอน) มีชายอีกคนหนึ่งชื่อ สิเมโอน  เขาเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และพระเจ้าสัญญากับเขาว่า เขาจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ของพระเจ้า หากหนูเป็นสิเมโอน หนูอยากจะให้พระเจ้าทำตามสัญญาไหม?  สิเมโอนไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน แต่ทุกวันเขาคงคิดที่จะได้เห็นพระคริสต์ก่อนที่เขาจะตาย

พระคริสต์ (พระเมสสิยาห์) คือพระผู้ช่วยให้รอดที่ชาวยิวรอคอยมาเป็นเวลานาน พระเจ้าทรงส่งพระเยซูลงมาบังเกิดเป็นพระคริสต์ คือเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่แก่ชาวยิวเท่านั้น แต่สำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และปราศจากบาป และพระองค์มาเกิดในโลกนี้เพื่อจะตายบนไม้กางเขน เพื่อรับโทษบาปแทนเรา รวมทั้งครูและหนูด้วย (ครูนำภาพที่ 1 จากกระดาน พลิกแผ่นภาพให้เห็นรูปไม้กางเขน) พระองค์ยอมตายเพื่อครูและหนูจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้า หลังจากที่พระเยซูตาย เขาเอาศพของพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์และในวันที่สาม พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและเป็นขึ้นจากความตาย ทำให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร์ นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับพวกหนูในวันนี้ และพระเจ้าจะรักษาสัญญาของพระองค์ เหมือนที่พระเจ้ารักษาสัญญาที่ให้ไว้กับสิเมโอน

เช้าวันหนึ่ง พระวิญญาณของพระเจ้านำสิเมโอนชายชราเข้าไปในพระวิหาร เป็นเวลาเดียวกับที่กุมารเยซูอายุได้ครบแปดวัน นางมารีย์และโยเซฟจึงพากุมารเยซูไปที่พระวิหารเพื่อจะทำพิธีเข้าสุหนัต(พิธีขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของเด็กผู้ชายเพื่อแสดงการเข้าร่วมอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้ในสมัยของอับราฮัม) และเมื่อพวกเขากำลังเข้าไปในพระวิหารนั้นเอง สิเมโอนก็รู้ทันทีว่าพระเจ้าได้ทำตามสัญญาของพระองค์ คือ เขาได้เห็นพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าส่งลงมา พระผู้ช่วยให้รอดของเขาแล้ว

ไม่มีใครที่แก่เกินไปสำหรับพระเยซู (รูปที่ 4ข– รูปสิเมโอน แขวนบนกระดานถัดจากรูปนางมารีย์) ถึงแม้คนแก่หลายคนจะอยู่ไปอย่างไม่มีความหวังในอนาคต และพระเยซูทรงรักและเข้าใจ และเป็นผู้ให้ความหวังสำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ เขาจะมีชีวิตนิรันดร์คือการมีชีวิตที่ไม่ตายและได้อยู่กับพระองค์ตลอดไป

สรุป

(ในขณะนี้ ครูจะมีรูปการบังเกิดของพระเยซูทั้งหมดแขวนบนกระดานตามลำดับภาพแล้ว)  หนูได้เรียนรู้แล้วว่า เมื่อขณะที่หนูเป็นเด็ก พระเจ้าสามารถใช้หนูที่จะทำงานเพื่อถวายเกียรติกับพระองค์ได้ สำหรับคนยากจน พระเยซูทรงรักและห่วงใย และมาเพื่อลบล้างเคราะห์กรรมทั้งสิ้นของเราไป สำหรับคนชรา ที่มีอายุมาก พระองค์มาหาเขาและให้ความหวังที่ไม่ตายกับเขา สำหรับคนมั่งมีที่มีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่รู้สึกว่างเปล่าและแสวงหาความหมายของชีวิต พระเจ้ามาเป็นผู้นำทางที่ดีและจะนำเขาเหมือนที่ทรงนำพวกโหราจารย์

(เวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับครูในการเรียกเด็กรับเชื่อ หากชั้นเรียนของครูมีเด็กที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่)

ถ้าพระเยซูมาบังเกิดในวันคริสตมาส สำหรับ เด็ก หนุ่มสาว คนแก่ คนจน และคนรวย นั่นย่อมหมายความว่า พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยสำหรับ “ทุกคน” และเทศกาลคริสตมาสนี้มีไว้สำหรับใคร หนูตอบได้ไหม?

รูปภาพประกอบ

ข้อกำหนดในการใช้บทเรียนรูปภาพ  เราต้องการให้บทเรียนและรูปภาพประกอบเป็นพระพรสำหรับทุกท่าน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านที่จะไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในทางที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของเรา

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4

เกล็ดหิมะมหัศจรรย์

ความมหัศจรรย์ของเกล็ดหิมะ—เกล็ดหิมะหรือสโนว์เฟลกจะมี 6 แฉกทุกเกล็ดที่ตกลงมาจากฟ้า มีรูปทรงคล้ายดาวของดาวิด แต่เกล็ดหิมะขนาดจิ๋วหกแฉกนี้ทุกเกล็ดมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนกันสักเกล็ดเดียว เมื่อลองพิจารณาดูถึงเกล็ดหิมะที่โปรยปรายและละลายไปได้ในพริบตา พระเจ้าก็ยังทรงใส่ใจทำให้มันสวยงามได้ขนาดนั้น เช่นเดียวกันเด็กแต่ละคนที่เกิดมาต่างก็มีความพิเศษโดดเด่นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ครูอาจใช้เวลาสั้นๆ หนุนใจเด็กๆ ให้เข้าใจว่า เขาเป็นคนพิเศษ มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้า และพระเจ้ารักเขาอย่างที่เขาเป็น ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

วีดีโอคลิป เกล็ดหิมะของแท้ที่มิสเตอร์เบนลี่ย์ถ่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์

(ขอบคุณ VDO จาก Youtube)

กิจกรรม

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดาษ
 • กรรไกร
 • กากเพชร(หากต้องการใช้)

วิธีทำ

 • ตัดกระดาษขนาด A4 ให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
 • พับครึ่งให้ได้กระดาษรูปทรงสามเหลี่ยม
 • พับครึ่งอีกหนึ่งครั้งให้เป็นสามเหลี่ยมที่เล็กกว่าเดิมเท่าตัว
 • แบ่งสามเหลี่ยมด้วยสายตาออกเป็นสามส่วนทรงกรวยเท่าๆ กัน
 • พับขอบด้านนอกทั้งสองข้างทบกันตรงกลาง
 • ตัดตามรอยปะในรูปที่แสดง
 • หลังจากนั้นใช้กรรไกรตัดช่องเล็กๆ ตามขอบกระดาษแล้วแต่ชอบ แต่ระวังอย่าตัดให้กระดาษขาดออกจากกัน
 • เมื่อคลี่ออกมา จะได้เป็นเกล็ดหิมะหกแฉก ที่เด็กสิบคนตัดก็จะได้สิบแบบไม่ซ้ำกันแน่นอน อาจโรยกากเพชรเพื่อเพิ่มความสวยงาม

1. ตัดกระดาษขนาด A4 ให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส

2. พับครึ่งให้ได้กระดาษรูปทรงสามเหลี่ยม

 

3. พับครึ่งอีกหนึ่งครั้งให้เป็นสามเหลี่ยมที่เล็กกว่าเดิมเท่าตัว

 

4. แบ่งสามเหลี่ยมด้วยสายตาออกเป็นสามส่วนทรงกรวยเท่าๆ กัน

 

5. พับขอบด้านนอกทั้งสองข้างทบกันตรงกลาง

6. ตัดตามรอยปะในรูปที่แสดง

7. หลังจากนั้นใช้กรรไกรตัดช่องเล็กๆ ตามขอบกระดาษแล้วแต่ชอบ แต่ระวังอย่าตัดให้กระดาษขาดออกจากกัน

8. เมื่อคลี่ออกมา จะได้เป็นเกล็ดหิมะหกแฉก ที่เด็กสิบคนตัดก็จะได้สิบแบบไม่ซ้ำกันแน่นอน อาจโรยกากเพชรเพื่อเพิ่มความสวยงาม