กิจกรรมวันอีสเตอร์: ไม้กางเขนฉายแสง

“และโดยพระองค์ พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เอง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์
โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์” โคโลสี 1:20

กิจกรรมวันอีสเตอร์

ไม้กางเขนฉายแสง

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ถ่ายเอกสารแบบไม้กางเขนให้เด็กคนละ 1 แผ่น
  • กรรไกร
  • กระดาษว่าวหลากสี ตัดหรือฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1 ตารางนิ้ว
  • กาว

วิธีทำ

  • แจกแบบภาพไม้กางเขนให้เด็กแต่ละคน และให้เด็กใช้กรรไกรตัดเจาะให้ตรงกลางด้านในไม้กางเขนเป็นช่องว่างดังรูป (ในขั้นตอนนี้ครูอาจเจาะรูปไม้กางเขนเตรียมให้เด็กในชั้นเรียนแต่ละคนหากจำเป็นเนื่องจากวัยของเด็กในชั้นเรียน อย่างไรก็ตามหากเด็กโตพอที่สามารถใช้กรรไกรได้ดี ครูควรให้เด็กได้มีโอกาสได้ฝึกฝน เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสกับกล้ามเนื้อมัดเล็กของพวกเขา)
  • หลังจากนั้นให้คว่ำแบบลงกับโต๊ะ เพื่อทากาวและแปะกระดาษว่าวหลายๆ สีไว้ตรงช่องว่างที่เจาะไว้ให้เต็ม ในขั้นตอนนี้อาจต้องระวังไม่ใช้กาวมากเกินไปเพราะอาจทำให้ผลงานของเด็กติดกับพื้นด้านล่าง
  • เมื่อกาวแห้ง เด็กๆ จะได้ผลงานรูปไม้กางเขนที่สามารถฉายแสงสวยงามได้ โดยการนำไปติดกับหน้าต่างกระจกและให้แสงจากภายนอกส่องผ่านกระดาษว่าวหลากสี
  • เน้นย้ำความจริงว่า เพราะพระเยซูคริสต์เต็มใจยอมสละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปของเรา พระองค์ถ่อมใจของพระองค์ลงเพื่อช่วยทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ให้ได้รับความรอด และการยอมถ่อมใจของพระองค์นี้เอง พระเจ้าพระบิดาได้ทรงยกพระองค์ขึ้นจากความตาย และได้รับสง่าราศีสูงสุด

แบบภาพไม้กางเขน