แนะนำบทเรียน

บทเรียนแต่ละบทมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กคือการได้ยิน ได้เห็น ได้คิด ได้พูด ได้ลงมือทำ กิจกรรมที่ให้เด็กมีประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถในแขนงต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เด็กสามารถจดจำ เชื่อมโยงเข้ากับชีวิต และให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ให้เจริญงอกงาม และเกิดผล

ได้ยิน

ได้เห็น

ได้คิด

ได้ลงมือทำ

สามารถจดจำและนำมาถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

TIPS สำหรับคุณครู