บทเรียน : พระเจ้าสร้างทูตสวรรค์

เมื่อกลับบ้านวันนี้ หนูจะได้

 • รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทูตสวรรค์ และรู้ว่าภูติผีวิญญาณเกิดมาจากไหน
 • มั่นใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ และมีฤทธิ์อำนาจเหนือสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง รวมถึงภูตผีวิญญาณชั่ว
 • ไม่กลัวผี และให้พระเจ้าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองหนู

ข้อท่องจำ

“เพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวง”  -สดุดี 96:4

T I P S สำหรับคุณครู

หากจะศึกษาพระคัมภีร์ตามลำดับเหตุการณ์ บทเรียนเรื่องทูตสวรรค์นี้คงเป็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์โลก บทเรียนเรื่องนี้อาจจะแตกต่างจากปกติคือไม่ได้ยกมาจากตอนใดตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ แต่ถูกรวบรวมจากข้อพระคัมภีร์อ้างอิงหลายตอนเข้าด้วยกัน มีจุดประสงค์ที่จะสอนความจริงเกี่ยวกับโลกของวิญญาณว่าทูตสวรรค์มาจากไหน และผีมารซาตานเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนที่มันจะปรากฏตัวต่อเอวา สำหรับเด็กไทยซึ่งมีพื้นเพความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาจากสังคม และครอบครัวในเรื่องของวิญญาณทั้งดีและชั่ว บทเรียนนี้จะช่วยให้ความรู้เรื่องพระเจ้าที่เขาจะได้เรียนเชื่อมโยงกับความเชื่อและสิ่งที่เขาถูกปลูกฝังมา และเข้าใจว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ และมีฤทธิ์เหนือวิญญาณทั้งมวล

เกมโพงพาง

“โพงพางเอ๋ย นกกระยางเข้าลอด เสือปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง”
สิ่งที่ต้องเตรียม—ผ้าสำหรับปิดตา อาจจะเป็นผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอลูกเสือก็ได้

วิธีเล่น

 • ให้เลือกเด็กหนึ่งคนเป็นเสือปลาตาบอด แล้วเอาผ้าปิดตาเสือปลา
 • ให้เด็กคนอื่นๆ จับมือเป็นวงกลมรอบตัวเสือปลา แล้วจับเสือปลาหมุนหลายๆ รอบจนจำทิศทางไม่ได้
 • เด็กที่ยืนในวงเริ่มเดินรอบเสือปลาพร้อมกับร้องเพลงโพงพางจนจบเพลง แล้วให้ทุกคนนั่งลงพร้อมกับถามเสือปลาว่า “ปลาเป็น หรือ ปลาตาย”
 • หากเสือปลาตอบว่า “ปลาเป็น” เด็กๆ ก็สามารถเปลี่ยนที่นั่งกันได้ หากตอบว่า “ปลาตาย” เด็กทุกคนต้องนั่งกับที่
 • เสือปลาจะเดินไปหาเด็กที่นั่งอยู่ จับใครได้ให้เสือปลาทายว่าเป็นใคร หากทายถูกคนนั้นต้องมาเป็นเสือปลาแทน ถ้าทายไม่ถูกเสือปลาก็ต้องเป็นเสือปลาต่อไป

บทนำเรื่อง

(ครูเตรียมเชือกผูกจากมุมห้องหนึ่ง ไปยังอีกมุมห้องหนึ่งก่อนเริ่มเรียน)

ถ้าครูจะเปรียบเทียบเชือกเส้นนี้ เป็นเส้นของเวลาหรือครูจะเรียกว่า “เส้นเวลาของพระเจ้า” พระเจ้าเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมเริ่มแรก (ครูชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของเชือกที่อยู่ที่มุมห้อง) หนูลองจินตนาการถึงตอนนั้น จุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีอะไรเลยนอกจากพระเจ้า ไม่มีโลกนี้ ไม่มีจักรวาล ไม่มีสิ่งมีชีวิตแม้แต่สิ่งเดียว พระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นจุดสุดท้าย (ครูชี้ไปที่จุดท้ายสุดของเชือกที่อยู่อีกมุมหนึ่ง) ครูและหนูจะมาเรียนรู้ด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และครูอยากให้หนูเข้าใจว่าแผนการของพระเจ้าต่อหนูและต่อโลกที่เราอยู่นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งบนเส้นเวลาของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าเริ่มต้นสร้างสิ่งต่างๆ พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่าง ทรงเห็นทุกสิ่ง และพระเจ้าก็รู้แล้วว่าท้ายที่สุดของโลกนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง พระเจ้าทรงรู้จักหนูที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ (ครูเขียนคำว่า “80 ปี” ลงบนกระดาษแล้วพับวางพาดลงบนเส้นเวลาเปรียบเทียบเท่ากับชั่วชีวิตของคนหนึ่งคน) ตั้งแต่วันที่พระเจ้าให้โลกใบนี้เกิดมา และพระเจ้ารู้ว่าหนูจะเป็นอย่างไรเมื่อหนูโตเป็นผู้ใหญ่ และหนูจะอยู่ที่ไหนเมื่อตอนหนูแก่ชรา เพราะฉะนั้นหนูลองคิดดูว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แค่ไหน

เล่าเรื่องจากพระคัมภีร์

ภาพที่ 1  พระเจ้าทรงเป็นอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที ตั้งแต่ยังไม่มีโลกและจักรวาลนี้ ในพระคัมภีร์บอกกับเราว่า (เปิดพระคัมภีร์ให้เด็กเห็น) พระเจ้าทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย มีความหมายว่าพระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง และทรงเป็นจุดสุดท้ายหรือจุดอวสานของทุกสิ่งเช่นกัน สวรรค์เป็นที่อยู่ของพระเจ้าและที่นั่น พระเจ้าได้สร้างทูตสวรรค์ขึ้นมามากมายเพื่อที่จะปรนนิบัติรับใช้ และนมัสการพระองค์ (ฮีบรู1:1-14; วิวรณ์ 1:8; 5:11-12)

 

  ภาพที่ 2 ทูตสวรรค์ที่พระองค์สร้างมีลักษณะไม่เหมือนกับคนเราตรงที่ คนมีเนื้อหนัง มีเลือดเนื้อสามารถมองเห็นด้วยตา และจับต้องสัมผัสได้ แต่ทูตสวรรค์นั้นเป็นวิญญาณ บางครั้งก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้และจับต้องไม่ได้ พระองค์ทรงสร้างทูตสวรรค์เหล่านี้ให้สวยงาม และมีฤทธิ์อำนาจ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถเทียบกับพลังและฤทธานุภาพของพระเจ้าได้ (สดุดี 8:4-5; กิจการ 27:23; 2 เปโตร 2:11)

ทูตสวรรค์มีหน้าที่หลักๆ คือ พวกเขาจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ทำหน้าที่ต่างกันออกไป ในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า เหล่าทูตสวรรค์แซ่ซ้องสรรเสริญและโห่ร้องด้วยความชื่นบานต่อการทรงสร้าง พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์บางองค์ให้เป็นผู้สื่อสารส่งข่าวให้กับมนุษย์ เช่น พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ไปหาอับราฮัมในรูปของผู้ชายเดินทางธรรมดาๆ, พระเจ้าทรงให้ทูตสวรรค์ในสภาพชายปกติธรรมดาเช่นกันไปช่วยโลทออกจากเมืองโสโดม แต่ในบางทีพระเจ้าก็ใช้ทูตสวรรค์ อย่างกาเบรียลที่เต็มไปด้วยสง่าราศีไปส่งข่าวให้นางมารีย์เรื่องที่นางจะให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอด หรือตอนที่ทูตสวรรค์ปรากฏแก่ผู้เลี้ยงแกะในคืนวันที่พระเยซูทรงบังเกิด และในเวลานั้นมีแสงเจิดจ้าจนทำให้คนเลี้ยงแกะถึงกับตกใจกลัว มีอีกตอนหนึ่งที่พระคัมภีร์กล่าวถึงทูตสวรรค์เหาะในย่านอากาศก่อนที่จะนำข่าวมาให้กับดาเนียลเมื่อเขาอธิษฐานต่อพระเจ้า และยังมีหลายต่อหลายครั้งที่บันทึกว่า เหล่าทูตสวรรค์ส่งเสียงโห่ร้องชื่นบาน ยกย่องและสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า โดยเฉพาะเมื่อมีคนๆ หนึ่งกลับใจเชื่อพระเจ้า บนสวรรค์ก็เต็มไปด้วยเสียงแห่งความชื่นชมยินดี หนูคิดว่าเสียงเหล่านี้มาจากใครเอ่ย? ทูตสวรรค์นั่นเอง (โยบ38:6-7; ปฐมกาล 19:1-26; ดาเนียล 6:22; มัทธิว 24:31; ลูกา 1-2; 15:10)

ภาพที่ 3 ในบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย มีหัวหน้าทูตสวรรค์องค์หนึ่ง มีใจเย่อหยิ่ง และอยากจะเป็นเหมือนกับพระเจ้า อยากจะได้รับคำสรรเสริญยกย่องเหมือนอย่างพระเจ้า มันจึงคิดทรยศพระเจ้า และถูกเรียกว่าซาตาน ซึ่งแปลว่า “ปฏิปักษ์” หรือศัตรูของพระเจ้า ซาตานมันยังยุยง ล่อลวงทูตสวรรค์องค์อื่นๆ ให้คิดกบฎ ทรยศต่อพระเจ้า ทูตสวรรค์ที่เชื่อคำล่อลวงของซาตานก็กลายเป็นลูกสมุนของมัน และปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าและไปติดตามซาตานแทน (เอเสเคียล 28:11-15; 2 ยอห์น 3:18; ยูดา 6) พระเจ้าจึงปลดซาตานและลูกสมุนของมัน และไล่ให้ออกไปจากสวรรค์ พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าวิญญาณชั่วกลุ่มหนึ่งได้ถูกจองจำไว้ แต่มีลูกสมุนบางตัวก็มาแอบแฝงอยู่ในโลกของเรา ซึ่งคนทั่วไปและหนูอาจจะรู้จักมันในชื่อของผีมารซาตาน

ภาพที่ 4 เหล่าทูตสวรรค์ที่ทรยศต่อพระเจ้าซึ่งมีซาตานเป็นหัวหน้า เมื่อถูกไล่ออกจากสวรรค์และมาอยู่ในย่านอากาศของโลกมนุษย์ มันก็พยายามฆ่าและทำลายชีวิตของผู้คน บ้างก็ล่อลวงให้ผู้คนหลงผิด ทำชั่ว และที่สำคัญที่สุดมันพยายามที่จะทำให้มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ซาตานเป็นพ่อของการโกหกหลอกลวง เช่น มันจะหลอกให้คนเชื่อว่าคนเราต้องพยายามหาเงินให้ได้มากๆ ถึงจะมีความสุข ทำให้หลายต่อหลายคนละทิ้งพระเจ้าเพื่อไปดิ้นรนหาเงิน บางครั้งมันจะหลอกให้คนเชื่อว่าผีหรือวิญญาณองค์นั้นองค์นี้มีคาถาอาคม ผู้คนก็หลงเชื่อไปกราบไหว้บูชา แทนที่จะเชื่อและนมัสการพระเจ้าที่สร้างพวกเขามาและมีอำนาจเหนือผี วิญญาณและคาถาทั้งหลายทั้งปวง (เอเสเคียล 28:16; ยอห์น 8:44; 14:30; 2 โครินธ์ 4:3;  2 เธสะโลนิกา 2:9; 1 เปโตร 5:8; 2 เปโตร 2:4)

ทุกวันนี้ผีมารซาตานยังพยายามอย่างหนักที่จะล่อลวงผู้คนมากมายให้ตกเป็นทาส และเป็นลูกสมุนของมันคือให้คนเหล่านี้ปฏิเสธพระเจ้า และติดตามมัน แต่พระเจ้าสัญญาว่า ในวันสุดท้ายคือวันแห่งการพิพากษาโลกนี้ พระเจ้าจะโยนซาตาน ผีมารวิญญาณชั่วทั้งหลาย และผู้ที่ติดตามมันทั้งหมดลงไปในบึงไฟนรกที่จะเผาผลาญพวกมันไปตลอดกาล (ยอห์น 12:31; ฮีบรู 2:14; วิวรณ์ 20:1-10)

แผนการของพระเจ้าในการทรงสร้าง

ในพระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมาด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าและพระองค์ต้องการให้สรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง รวมถึงเหล่าทูตสวรรค์ประกาศความยิ่งใหญ่และฤทธิ์เดชของพระองค์ สรรเสริญและยกย่องพระองค์ พระองค์ไม่ได้เป็นผู้สร้างซาตานที่เป็นต้นกำเนิดของความบาป พระองค์สร้างหัวหน้าทูตสวรรค์ที่งดงาม แต่เมื่อซาตานเกิดความเย่อหยิ่งและเลือกที่จะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า พระองค์จึงได้ขับไล่มันและสมุนของมันออกไปจากพระพักตร์ของพระเจ้า พระเจ้าอนุญาตให้มันอยู่ในโลกของมนุษย์เพียงชั่วคราว และพระองค์สัญญาว่ามันจะถูกทำลายในบึงไฟนรกแน่นอน

พระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับหนูอย่างไร


ภาพที่
5 ผีมารวิญญาณชั่วมีอยู่จริงในโลกนี้ และมันกำลังล่อลวงผู้คนให้เป็นลูกสมุนของมัน แต่หนูได้เรียนรู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทูตสวรรค์ และทูตสวรรค์ที่กบฎก็กลายเป็นผีมารซาตานและเป็นศัตรูกับพระเจ้า ดังนั้นหนูสามารถมั่นใจได้ว่า พระเจ้าองค์พระผู้สร้างยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา รวมถึงผีมารวิญญาณชั่วด้วย หากหนูกลัวผีในตอนกลางคืน หรือกลัววิญญาณชั่วจะมาทำร้ายครอบครัวหนู หนูสามารถเชื่อและวางใจพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ และอธิษฐานขอให้พระองค์ปกป้องคุ้มครองหนูในเวลาที่หนูกลัว

รูปภาพประกอบ

ข้อกำหนดในการใช้บทเรียนรูปภาพ  เราต้องการให้บทเรียนและรูปภาพประกอบเป็นพระพรสำหรับทุกท่าน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านที่จะไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในทางที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของเรา

คำถามอภิปราย

 1. ในพระคัมภีร์บอกกับเราว่า พระเจ้าเป็นอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที มีความหมายว่าอย่างไร?
 2. พระเจ้าสร้างทูตสวรรค์ เพื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นจะทำอะไร?
 3. หนูคิดว่าทำไมทูตสวรรค์ถึงไม่มีอำนาจเทียบเท่ากับพระเจ้า?
 4. หนูคิดว่าหนูจะรู้ไหมถ้าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาพูดกับหนู? ในปัจจุบันมีวิธีไหนบ้างที่พระเจ้าสื่อสารหรือพูดกับมนุษย์?
 5. ซาตานซึ่งแปลว่า “ปฏิปักษ์” ต่อพระเจ้า มันทำอะไรถึงได้ชื่อนี้มา?
 6. ยกตัวอย่างถึงสิ่งที่ซาตานและผีมารวิญญาณชั่วกำลังล่อลวงผู้คนอยู่ทุกวันนี้
 7. ถ้าหนูเป็นคนกลัวผี บทเรียนนี้สอนอะไรแก่หนู (อ่าน 1 เปโตร 5:7-11; วิวรณ์ 20:10)?

กิจกรรม

หุ่นทูตสวรรค์ (งานประดิษฐ์)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • แบบตัวทูตสวรรค์ หน้า และแขน ถ่ายเอกสารตามจำนวนเด็ก
 • กรรไกร
 • สีไม้หรือสีเทียน
 • กาว

วิธีทำ

 • ให้เด็กตัดตัวทูตสวรรค์ หน้า และแขนออกมาตามแบบที่ถ่ายเอกสาร
 • เติมหน้าตาและระบายสีตกแต่งตัวทูตสวรรค์ให้สวยงาม
 • ใช้กาวทาตามริมของตัวทูตสวรรค์ด้านหนึ่ง แล้วม้วนกระดาษให้เป็นกรวยติดกาว
 • ทากาวหัวทั้ง 2 หัว นำมาประกบลงบนด้านบน (ด้านแหลม) ของตัวทูตสวรรค์
 • ติดแขนทั้งสองข้างลงข้างๆ ตัวทูตสวรรค์ รอให้แห้ง

กิจกรรม

พระเจ้ายิ่งใหญ่ (งานประดิษฐ์)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดาษโปสเตอร์แบบบาง

 • ดินสอ

 • กรรไกร

 • กาว

 • ปากกาเมจิก

วิธีทำ

 • ครูตัดกระดาษโปสเตอร์ให้ได้หน้ากว้าง 10 ซม. ตามแนวยาวของกระดาษ เมื่อเสร็จแล้วจะได้กระดาษเป็นเส้นยาว
 • ให้เด็กพับเส้นกระดาษตามแนวขวาง ให้มีความกว้างช่วงละ 5 ซม.พับกลับไปกลับมาเหมือนกับวิธีพับพัดกระดาษ พับจนกว่าจะสุดขอบกระดาษ
 • ลอกลายรูปดาวลงด้านบนของปึกกระดาษนั้น แล้วใช้กรรไกรตัดตามรอยที่ลากไว้
 • เมื่อคลี่กระดาษออก เด็กก็จะได้ดาวที่ติดกันเป็นโซ่ เด็กแต่ละคนต้องตัดดาวให้ได้ 4-6 ดวง หากกระดาษมีความยาวไม่พอ ก็สามารถให้เด็กตัดสองครั้งแล้วนำเอาดาวที่ตัดได้มาทากาวติดกันให้ได้ 4-6 ดวง
 • ใช้ปากกาเมจิกเขียนตัวอักษรแต่ละคำลงบนดาวแต่ละดวง เมื่อเสร็จจะได้คำว่า “พระ-เจ้า-ยิ่ง-ใหญ่”
 • ครูสามารถดัดแปลงให้เด็กแต่ละคนเขียนพระลักษณะของพระเจ้าแตกต่างกันออกไปก็ได้ เช่น พระเจ้าอัศจรรย์ พระเจ้าผู้สร้าง ฯลฯ แล้วนำมาตกแต่งห้องเรียน เป็นการย้ำให้เด็กนึกถึงพระลักษณะของพระเจ้าในการทรงสร้าง

กิจกรรม

ทำที่บ้าน