ข้อท่องจำ : 1 ยอห์น 1:9

“ถ้าเราสารภาพความบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกโทษบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”-1 ยอห์น 1:9