ข้อท่องจำ : อพยพ 15:2

“พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอด พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์”-อพยพ 15:2