ข้อท่องจำ : ปฐมกาล 40:3

“พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ และพระเจ้าทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟ”-ปฐมกาล 40:3