ข้อท่องจำ : ฮีบรู 10:23

“ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้น โดยไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อ”  -ฮีบรู 10:23