ข้อท่องจำ : ฮีบรู 11:30

“เพราะความเชื่อ เมื่อพวกอิสราเอลล้อมกำแพงเมืองเยรีโคไว้ถึงเจ็ดวัน แล้วกำแพงเมืองก็พังลง”-ฮีบรู 11:30