ข้อท่องจำ : สดุดี 62:6

“พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้า
เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว”
-สดุดี 62:6