ข้อท่องจำ : โรม 6:23

“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือ ความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”  -โรม 6:23