เดือนแห่งรัก

เดือนแห่งรัก

"ข้าพระองค์ปิติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รัก" สดุดี 119:47

การปลูกฝังนิสัยให้เด็กมีหัวใจรักพระคำของพระองค์ ปิติยินดีในการได้อ่าน ได้ฟัง ได้จดจำพระคำของพระองค์ น่าจะเป็นสิ่งที่คุณครูให้ความสำคัญมาเป็นลำดับต้นๆ ปฏิทินเฝ้าเดี่ยวสำหรับเด็กในเดือนนี้สามารถเป็นเหมือนพลั่วพรวนดินในหัวใจของเด็กๆ เตรียมหัวใจของเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนให้พวกเขารู้ว่า พระเจ้ารักเขาเพียงไรและพระองค์ต้องการให้เขารักกันและกันให้มาก เพื่อคนทั้งปวงจะเห็นว่าเขาเป็นสาวกของพระองค์ "รักพระคำของพระเจ้า อ่านพระคำของพระองค์"