เกมทบทวนข้อท่องจำ “ท่องคนละคำทวีคูณ”

เวลาที่ใช้ 4-5 นาที

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ปากกา
  • กระดานไวท์บอร์ด หรือ แผ่นสื่อข้อท่องจำ

วิธีทำ

หลังจากการแนะนำและสอนเนื้อหาความหมายของข้อพระคัมภีร์ให้กับเด็กเรียบร้อยแล้ว เกมทบทวนข้อท่องจำที่ครูได้สอนไปมีความจำเป็นมากในการช่วยให้เด็กสามารถสะสมพระคำไว้ในใจของเขาอย่างง่ายดาย เพลิดเพลินและไม่น่าเบื่อ โดยให้เด็กคนแรกพูดคำแรกของข้อท่องจำด้วยเสียงดังฟังชัด คนที่สองจะพูดคำแรกและเพิ่มคำที่สอง คนที่สามจะพูดทวนคำแรก คำที่สองและเพิ่มคำที่สามเข้าไป เด็กคนถัดไปก็จะต้องทำเช่นเดียวกัน คือพูดตั้งแต่คำแรกและเพิ่มอีกหนึ่งคำเข้าไป ข้อท่องจำก็จะได้รับการพูดเพิ่มที่ละหนึ่งคำวนจนเด็กได้พูดข้อท่องจำจนครบถ้วนทุกคำ (คำแต่ละคำอาจมีเสียงมากกว่า 1 พยางค์ แต่มีความหมายในตัว เช่น องค์พระผู้เป็นเจ้า, ความเต็มใจ, สิ่งใด เป็นต้น)

โดยรอบที่สอง อาจเริ่มลบบางคำบนกระดานออกและค่อยๆ ให้เด็กวนท่องข้อท่องจำเพิ่มทีละคำ ทำซ้ำจนเด็กทุกคนสามารถท่องจำได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องดูข้อความบนกระดาน