อบรมครูรวี “คริสตมาสปาร์ตี้” บทเรียนคริสตมาสชุดใหม่

เรียนรู้วิธีนำเสนอพระกิตติคุณแก่เด็กด้วยวิธีสร้างารรค์และหลากหลาย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CEF กรุงเทพฯ  โทร 02-311-5521