เด็กเล็กๆ มีอายุน้อยเกินไปที่จะเข้าใจพระกิตติคุณและรู้จักพระเยซูคริสต์หรือไม่

ในบางกรณีคำตอบคือ “ใช่” เด็กบางคนอาจเด็กเกินไป เกินกว่าที่จะเข้าใจว่าความบาปคืออะไร และความจำเป็นในการกลับใจจากบาป หากปราศจากการกลับใจเช่นนี้ เด็กนั้นๆ ก็อาจไม่พร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปได้ ด้วยเหตุนี้เด็กจำนวนหนึ่งจึงไม่สามารถทำได้เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กที่มีอายุน้อยมากๆ และผู้ใหญ่เองก็ไม่ควรจะกดดันให้พวกเขากระทำเช่นนั้นด้วย แต่ก็มีเด็กหลายคนที่มีความพร้อม ทั้งยังสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจเพื่อจะรับความรอด และเราก็ควรจำคำเตือนของพระเยซูคริสต์ที่กล่าวว่า จงอย่าชังหรือดูแคลนเด็กเล็กๆ เหล่านี้ (มัทธิว 18:10)

ปัจจัย 4 ประการที่ควรมีอยู่ในใจสำหรับตอบคำถามนี้คือ..

  • ความรอดนั้นได้มาเพราะพระคุณเพราะความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8) คนบาปจะได้รับความรอดโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยความเข้าใจ
  • แน่นอน จะต้องมีความเข้าใจบางเรื่องก่อนที่คนนั้นๆ สามารถมีความเชื่อได้ แต่เราจะต้องไม่ทำให้ระดับของความเข้าใจนั้นสูงหรือซับซ้อนเกินความจำเป็น
  • เราจะต้องไม่ประเมินความสามารถของเด็กเล็กๆ ต่ำเกินไป ในการได้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ ซึ่งบางครั้งคนที่มีความรู้สูงก็พบว่าเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ที่จะเห็นหรือเข้าใจ (มัทธิว 11:25 “ขณะนั้นพระเยซูทูลว่า ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาด แต่ได้สำแดงให้ผู้น้อยรู้”
  • แน่นอนที่สุดว่าเราต้องไม่ประเมิน ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่ำเกินไปในการให้ความกระจ่าง และการสร้างชีวิตใหม่ นี่เป็นหัวใจสำคัญที่จะตอบคำถามนี้ บรรดาผู้ที่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่เด็กเล็กๆ จะได้รับการสร้างชีวิตใหม่อาจจะกำลังปฏิเสธฤทธิ์อำนาจและความสามารถของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการให้ชีวิตใหม่แก่เด็กคนนั้น

(บทความดีๆ จาก 100 คำถาม 100 คำตอบ โดย แซม โดเฮอร์ตี้)