อบรมครูคณะข่าวดี

CEF เชียงใหม่ จัดอบรมครูรวี ชุดคณะข่าวดี 2-2017 ในวันที่ 18 พ.ย. 2017
ในเทอมใหม่นี้ พบกับบทเรียนเอลียาห์ ผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และบทเรียนเอลีชา ผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ บทเรียนมิชชั่นที่น่าตื่นเต้น "อากาศไม่ดีแห่งเฮติ" พร้อมกับชุดสื่อคณะข่าวดี ประกอบด้วยเพลง ข้อท่องจำ และเกมสำหรับการทบทวน ซึ่งสามารถใช้สอนเด็กได้ถึง 12 สัปดาห์ 
เรียนเชิญครูรวี/ผู้ที่สนใจในการทำพันธกิจเด็ก เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CEF เชียงใหม่  โทร 053-262770