รอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

ปฏิทินอ่านพระคัมภีร์ "คริสตมาส"

คริสตมาส เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซู พระคัมภีร์หลายตอนที่กล่าวถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่อผู้ที่รอคอยพระองค์ ในเพลงคร่ำครวญ 3:25-26 กล่าวว่า "พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่ และทรงดีต่อคนที่แสวงหาพระองค์" อิสยาห์ 30:18 พระเจ้าประทานสัญญาแก่คนอิสราเอลว่า "เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ผู้ที่คอยท่าพระองค์จะได้รับพระพร"

ปฏิทินเฝ้าเดี่ยว "คริสตมาส" ได้รวบรวมข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐเรื่องความรอดผ่านทางพระเยซูไว้ โดยเริ่มจาก

  • วันที่ 1-5 ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
  • วันที่ 6-11 ความบาปที่ทำให้มนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้า
  • วันที่ 12-18 การเสด็จมาบังเกิดของพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นความหวังของมวลมนุษย์
  • วันที่ 19-22 พระเยซูยอมสละชีวิตตายแทนมนุษย์
  • วันที่ 23-24 ผู้ที่เชื่อพระเยซูจะได้รับชีวิตนิรันดร์

"เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดของเรา ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้า" (ฟิลิปปี 3:20) อาเมน!